2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN M.A. SPORTS

  1. Definities

  1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  “M.A. Sports”: M.A. Sports, Kalverdijkje 76B, 8924 JJ te Leeuwarden,
  06-41111855, KvK nummer 67214622, Vestigingsnummer 000035775440
  “Lid”: een persoon c.q. sporter die een lidmaatschap wil of heeft afgesloten bij M.A. Sports.

  “Opdrachtgever”: een persoon/organisatie die een personal (kick-)boks training / workshop / andere dienst afneemt.

  1. Algemeen
   1. Ieder lid is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van M.A. Sports. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de M.A. Sports App en zijn tevens te downloaden van masports.nl. Indien sprake is van een overeenkomst tussen M.A. Sports en de sporter, zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en daar onlosmakelijk mee verbonden.
   2. De sporter of bezoeker onderwerpt zich aan de door M.A. Sports vast te stellen reglementen en huishoudelijke regels en verklaart hierbij die reglementen en regels te zullen naleven.
   3. Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van M.A. Sports in strijd met één of meer bepalingen van deze voorwaarden, voornoemde reglementen en regels en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van M.A. Sports kunnen benadelen, geeft M.A. Sports en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te beëindigen en de betrokkene(n) de toegang tot het sportschool te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van inschrijf- /entreegeld of contributie.
   4. De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.
   5. De rechten op grond van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.
   6. M.A. Sports behoudt zich het recht voor het totale aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede het sportrooster, openings- en sluitingstijden, lidmaatschap en overige tarieven te wijzigen.
   7. Leden van M.A. Sports zijn tevens te gast bij de “Padel Club Leeuwarden” en dienen zich als zodanig te gedragen.
  1. Eigen risico en aansprakelijkheid
   1. De sporter traint uitsluitend op eigen risico.
   2. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van M.A. Sports aangerichte schade.
   3. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokken(en) wordt aangetoond.
   4. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden één maand bewaard, waarna het M.A. Sports vrijstaat daarmee naar believen te handelen.
   5. De sporter verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen M.A. Sports tot vergoeding van kosten, schade en/of interesse als gevolg van enig ongeval of letsel of wegens het in het ongerede geraken van achtergelaten kleding en voorwerpen.
   6. M.A. Sports is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van voertuigen of andere vervoersmiddelen van leden als gevolg van het parkeren nabij de sportschool van M.A. Sports.
   7. M.A. Sports is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, nog voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.
  1. Lidmaatschap en betaling
   1. Bij het afsluiten van een lidmaatschap, wordt het verschuldigde inschrijfgeld voor de resterende maand en worden de contributie in één keer betaald. Vanaf de eerstvolgende maand van lidmaatschap, volgend op de maand van ingang, wordt de contributie iedere maand bij vooruitbetaling geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso.
   2. De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maand-, half jaar of jaarcontributie en andere aan M.A. Sports toekomende bedragen.
   3. Indien het maandcontributiegeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt €5,- administratiekosten, per maand, in rekening gebracht.
   4. Indien na herinnering dit bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van M.A. Sports, dan zal M.A. Sports de vordering uit handen geven aan haar incassobureau, dat voor en namens M.A. Sports voor de inning zal zorgen. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Het lid verbindt zich reeds nu voor alsdan om die aan genoemd bureau toekomende incassokosten te voldoen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau door de houding van het lid noodzakelijk geworden. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is, alsmede €5,- porto- en administratiekosten.
   5. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt M.A. Sports zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
   6. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin M.A. Sports haar vestigingsplaats heeft dan wel, ter keuze van M.A. Sports, aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin het lid zijn/haar woonplaats heeft.
   7. Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van de contributie, tenzij M.A. Sports de sporter vooraf van de verplichting heeft ontheven.
   8. M.A. Sports behoudt zich het recht voor de maandelijkse contributie jaarlijks te indexeren.
   9. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
   10. Bij opzegging vervalt het huidige lidmaatschap.
   11. Bij her inschrijving dient opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.
   12. Bij fouten die zijn gemaakt door leden of M.A. Sports, waardoor er nog een verschuldigd lidmaatschap openstaat, dient het lid dit alsnog met terugwerkende kracht te betalen bij de volgende maandafschrijving.
   13. Wanneer er personal (kick-)boks training wordt afgenomen, dient men zich bij verhindering 24 uur van tevoren af te melden voor de betreffende training. Wanneer dit niet gebeurt, zal M.A. Sports alsnog de les in rekening brengen.
   14. Wanneer een lid een 10-bezoekenkaart heeft gekocht dient deze lessen binnen 3 maanden na uitgifte afgenomen te zijn. Na drie maanden vervalt de 10-bezoeken kaart.
  1. Looptijd, pauzeringen en opzegging
   1. Het M.A. Sports lidmaatschap is geldig voor de op het inschrijfformulier in de appovereengekomen minimale periode en kan na afloop daarvan alleen door opzegging worden beëindigd.
   2. M.A. Sports hanteert maand, half jaar en jaarcontracten, welke na afloop telkens stilzwijgend met één maand wordt verlengd. Behoudens zij die gekozen en getekend hebben voor een 10-bezoeken lidmaatschap. Voor dit 10-bezoeken lidmaatschap hoeft men geen inschrijfkosten te betalen en deze is drie maanden geldig.
   3. Indien een jeugdlid de leeftijd van 11 of 17 jaar bereikt, zal zijn/haar lidmaatschap worden aangepast aan het lidmaatschap bij deze leeftijdscategorie, waarbij de looptijd van een eerder gesloten lidmaatschap bindend blijft.
   4. Gedurende de lidmaatschapsmaand is wijziging van het lidmaatschap uitsluitend mogelijk indien opgewaardeerd wordt naar een hoger lidmaatschap.
   5. Het lidmaatschap kan alleen eindigen op de laatste dag van een maand, met een opzegtermijn van minimaal een maand. Dit houdt in dat wanneer je in een x-maand opzegt dat het lidmaatschap afloopt aan het einde van de volgende maand.
   6. Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren middels een e-mail naar info@masports.nl
   7. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk gepauzeerd worden door korte ziekte, korte vakantie of andere redenen die korter duren dan 90 dagen (vakantiestops zijn al doorberekend in de contributieprijs).
   8. Lidmaatschappen kunnen alleen tijdelijk (minimaal 90 dagen tot maximaal 180 dagen) gepauzeerd worden gesteld in geval van ziekte, blessure of een lange reis.
   9. Wanneer een lidmaatschap tijdelijk wordt stopgezet, zal automatisch de lidmaatschapsduur met een minimum van een maand worden verlengd.
  1. Feestdagen, vakanties, wedstrijden, toernooien en demonstraties
   1. M.A. Sports behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en/of gedurende de (school)vakanties de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten en/of het sportrooster aan te passen.
   2. Gedurende de vakanties vervallen de sportactiviteiten voor hoogstens vier weken, voorgenoemde periode wordt wel geïncasseerd, daar de stop in onze contributieberekening is meegenomen en doorberekend. De sporter kan geen rechten ontlenen aan restitutie van dit contributiebedrag, welke betrekking heeft op deze periode, tenzij de directie van M.A. Sports anders bepaalt. Het inhalen van de gemiste sporttijd is mogelijk tot twee weken na de betreffende datum.
   3. A. Sports behoudt zich het recht voor over het gehele of een deel van de sportschool te beschikken of te laten beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties, vieringen, etc.
  1. Persoonlijke gegevens en beeldmateriaal
   1. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van M.A. Sports gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
   2. Informatie over sporttijden en andere activiteiten van M.A. Sports worden gepubliceerd via e-mail, in de sportschool d.m.v. flyers of informatieborden, via de website en social media.
   3. Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Als het lid daar bezwaar tegen heeft dient hij dat van tevoren expliciet aan te geven bij de trainer en/of beeldmaker.
  1. Kleding en voorkomen
   1. M.A. Sports bepaalt aan welke eisen de benodigde sportkleding dient te voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan. De sporter zal zelf voor eigen rekening voor aanschaf van die kleding zorgen.
   2. Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.
   3. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding alsmede kleding met aanstootgevende, beledigende, discriminerende of opruiende teksten en/of afbeeldingen is niet toegestaan.
   4. Het dragen van sieraden en piercings is tijdens de sportactiviteiten niet toegestaan. Wanneer deze niet verwijderd kunnen worden, dienen deze te worden afgeplakt.
   5. Nagels dienen ten alle tijden kort geknipt te zijn.
   6. Tatoeages die aanstootgevend zijn, beledigende, discriminerende en/of opruiende teksten en/of afbeeldingen bevatten dienen tijdens het verblijf in het sportschool te zijn bedekt.
   7. Lange haren worden samengebonden.
   8. Bestaande en tijdens de les ontstane wondjes worden verbonden.
   9. Je betreedt met blote voeten de mat.
   10. In de Personal Training Room zijn sportschoenen toegestaan.
   11. Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en kwetsuur te voorkomen.
   12. Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.
  1. Roken & verboden middelen
   1. M.A. Sports is een rookvrije sportschool. Zowel in de sportschool als daarbuiten.
   2. Drugs, drank en prestatie verhogende middelen zijn verboden voor zowel in als rondom de sportschool.
   3. Bij bezit, gebruik van of handelen in één van de bovenstaande verboden middelen, behoudt M.A. Sports het recht om het contract/lidmaatschap per direct te ontbinden, waarbij de toegang voorgoed kan worden ontzegd.
  1. Kinderen en huisdieren
   1. Kinderen jonger dan 11 jaar die niet op dat moment bij M.A. Sports sporten mogen alleen onder toezicht van volwassen in en rondom de sportruimte verblijven en mogen deze niet als speelterrein gebruiken.
   2. Huisdieren mogen bij M.A. Sports niet naar binnen, behalve als hier toestemming voor wordt gevraagd.
   ×